• کار با تصاویر در html
    مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

    کار با تصاویر در html

    در HTML تصاویر با برچسب تعریف می شوند. برچسب خالی است ، فقط دارای خصوصیات است و برچسب بسته شدن ندارد.

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

در HTML تصاویر با برچسب تعریف می شوند. برچسب خالی است ، فقط دارای خصوصیات است و برچسب بسته شدن ندارد.