info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

بازگردانی کد identity sql شروع از اول

دقت کنید ، تمام اطلاعات پاک میشه با این کد 

از اول شروع میکنه شمارشو 

روی اسم دیتابیستون راست کلیک کنید new query بعد از این که صفحه باز شد کد زیر را وارد کنید سپس کد را اجرا کنید 

(آموزش اجرا کد query)

DELETE FROM نام جدول;
DBCC CHECKIDENT ('نام جدول', RESEED, 0);

 


بازگردانی کد identity sql شروع از اول