info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

آموزش اجرا کد query

روی اسم دیتابیس خود راست کلیک کنید 

new query را بزنید 

کد خودرا وارد کنید 

سپس از منو بالا Execute را برنید مانند تصویر زیر


آموزش اجرا کد query