info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

مشکل در هنگام ورود به sql server

the network-related or instance-specific error occurred

وارد استارت ویندوز شوید 
سپس SQL Server Configuration را جست و جو کنید و فایل را باز کنید 

SQL Server Configuration

سپس از پنجره باز شده

sql server configuration manager

از سمت چپ تمام سرویس هارا restart و سپس start کنید


مشکل در هنگام ورود به sql server