info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

نمایش نماد تقویم (تصویر) در داخل TextBox

jQuery DatePicker: نمایش نماد تقویم (تصویر) در داخل TextBox

چگونه می توانید نماد تقویم (تصویر) را در TextBox هنگام استفاده از افزونه jQuery DatePicker نمایش دهید.

این ویژگی در افزونه jQuery DatePicker موجود نیست و از این رو برای نمایش نماد تقویم (تصویر) در TextBox ، از CSS استفاده می شود.

در این مقاله با یک مثال توضیح خواهم داد که چگونه می توانید نماد تقویم (تصویر) را در TextBox هنگام استفاده از افزونه jQuery DatePicker نمایش دهید.

این ویژگی در افزونه jQuery DatePicker موجود نیست و از این رو برای نمایش نماد تقویم (تصویر) در TextBox ، از CSS استفاده می شود.

افزونه jQuery DatePicker به این خواص اختصاص داده شده است:
dateFormat - dd / mm / yy
DatePicker jQuery تاریخ انتخاب شده را با فرمت dd / MM / yyyy در TextBox تنظیم می کند.

کد های زیر را بنویسید

 
CSS  زیر را وارد کنید
حالا کد کاملش میشه به صورت زیر 

  عامرتجارت خلیج فارس
  


طراحی سایت
  
  
  
  
  
 


نمایش نماد تقویم (تصویر) در داخل TextBox