info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

سی اس اس لینک

شبه کلاس های مربوط به لینک ها

از شبه کلاس ها برای تعیین وضعیت یک عنصر در حالت خاص استفاده میکنند

 شبه کلاس :link  برای لینک های مشاهده نشده

a:link {
    color: red;
}

شبه کلاس :visited   برای لینک های مشاهده شده

a:visited {
    color: blue;
}

شبه کلاس :hover  برای وقتی که موس روی لینک قرار میگیره

a:hover {
    color: green;
}

شبه کلاس :active  برای لینک های انتخاب شده

a:active {
    color: black;
}

نکته : ترتیب باید رعایت شود . همین طور از چهار مورد استفاده کنید


سی اس اس لینک