info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

ساخت لینک واتساپ

پیوند خود را ایجاد کنید
از

https://wa.me/

استفاده کنید که در اینجا یک شماره کامل تلفن با فرمت بین المللی است. هنگام افزودن شماره تلفن با فرمت بین المللی ، از صفر ، براکت یا خط تیره استفاده نکنید.

مثال ها:

استفاده: https://wa.me/00989124352456

استفاده نکنید: https://wa.me/+0098-(912)4352456


ساخت لینک واتساپ