info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

مدیریت کش با متا تگ

کش مرورگر به طور موقت فایل های زیر را ذخیره می کند:

  • فایل HTML
  • فایل CSS
  • فایل JavaScript
  • تصاویر و ...

با متا تگ های زیر میتوید این کار رو کنترل کنید.

< meta http-equiv="Cache-control" content="public" />

محتوای سایت شما در حافظه مشرک تمام کاربرانتان ثبت میشود

< meta http-equiv="Cache-control" content="private" />

 محتوای سایت شما بصورت خصوصی در حافظه نام کاربر ذخیره میشود

< meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache" />

هیچ محتوایی در حافظه کاربران شما ذخیره نمیشود

< meta http-equiv="Cache-control" content="no-store" />

در محدوده زمانی کوتاهتری محتوای سایت شما ذخیره و نگهداری می شوند و به صورت آرشیو در نمی آیند.

 

استاد : مریم شیردل

 


مدیریت کش با متا تگ