info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

عنوان سایت باید چند کاراکتر باشه ؟

نمونه کد

  عامرتجارت خلیج فارس  

 

طول مطلوب عنوان
گوگل معمولاً 50-60 کاراکتر اول یک برچسب عنوان را نشان می دهد. اگر عناوین خود را زیر 60 کاراکتر نگه دارید ، تحقیقات ما نشان می دهد که می توانید حدود 90٪ عناوین خود را به درستی نمایش دهید. محدودیت دقیقی وجود ندارد ، زیرا عنوان ها می توانند در نمایش متفاوت باشند و عناوین نمایشگر Google حداکثر (در حال حاضر) در 600 پیکسل باشد.


عنوان سایت باید چند کاراکتر باشه ؟