صفحه اصلی مقالات آموزش کار با Virtual Directories در هاست پلسک

آموزش کار با Virtual Directories در هاست پلسک

آموزش کار با Virtual Directories در هاست پلسک

نویسنده :

Mime Type در کنترل پنل پلسک : گزینه Virtual Directories را انتخاب کنید

Mime Type در کنترل پنل پلسک :
گزینه Virtual Directories را انتخاب کنید

آموزش هاست پلسک


MIME Types را انتخاب کرده و سپس بر روی گزینه Add MIME type کلیک کنید
آموزش کار با سرور


پسوند فایل مورد نظر خود را وارد نمایید
در بخش Extension پسوند فایل مورد نظر خود را وارد کنید.
در بخش Content گزینه Custom را انتخاب کنید و در فیلد پایینی MIME Type مورد نظر خود را وارد کنید.
در نهایت برای ذخیره تنظیمات روی دکمه OK کلیک کنید.
پسوند apk که مربوط به فایل application گوشی های اندرویدی است
 

mime type


Mime Type در فایل web.config :  
   
     
   
  


 

SUFFIXES APPLICABLE    MEDIA TYPE AND SUBTYPE(S)
.3dm    x-world/x-3dmf
.3dmf    x-world/x-3dmf
.a    application/octet-stream
.aab    application/x-authorware-bin
.aam    application/x-authorware-map
.aas    application/x-authorware-seg
.abc    text/vnd.abc
.acgi    text/html
.afl    video/animaflex
.ai    application/postscript
.aif    audio/aiff
.aif    audio/x-aiff
.aifc    audio/aiff
.aifc    audio/x-aiff
.aiff    audio/aiff
.aiff    audio/x-aiff
.aim    application/x-aim
.aip    text/x-audiosoft-intra
.ani    application/x-navi-animation
.aos    application/x-nokia-9000-communicator-add-on-software
.aps    application/mime
.apk    application/vnd.android.package-archive
.arc    application/octet-stream
.arj    application/arj
.arj    application/octet-stream
.art    image/x-jg
.asf    video/x-ms-asf
.asm    text/x-asm
.asp    text/asp
.asx    application/x-mplayer2
.asx    video/x-ms-asf
.asx    video/x-ms-asf-plugin
.au    audio/basic
.au    audio/x-au
.avi    application/x-troff-msvideo
.avi    video/avi
.avi    video/msvideo
.avi    video/x-msvideo
.avs    video/avs-video
.bcpio    application/x-bcpio
.bin    application/mac-binary
.bin    application/macbinary
.bin    application/octet-stream
.bin    application/x-binary
.bin    application/x-macbinary
.bm    image/bmp
.bmp    image/bmp
.bmp    image/x-windows-bmp
.boo    application/book
.book    application/book
.boz    application/x-bzip2
.bsh    application/x-bsh
.bz    application/x-bzip
.bz2    application/x-bzip2
.c    text/plain
.c    text/x-c
.c++    text/plain
.cat    application/vnd.ms-pki.seccat
.cc    text/plain
.cc    text/x-c
.ccad    application/clariscad
.cco    application/x-cocoa
.cdf    application/cdf
.cdf    application/x-cdf
.cdf    application/x-netcdf
.cer    application/pkix-cert
.cer    application/x-x509-ca-cert
.cha    application/x-chat
.chat    application/x-chat
.class    application/java
.class    application/java-byte-code
.class    application/x-java-class
.com    application/octet-stream
.com    text/plain
.conf    text/plain
.cpio    application/x-cpio
.cpp    text/x-c
.cpt    application/mac-compactpro
.cpt    application/x-compactpro
.cpt    application/x-cpt
.crl    application/pkcs-crl
.crl    application/pkix-crl
.crt    application/pkix-cert
.crt    application/x-x509-ca-cert
.crt    application/x-x509-user-cert
.csh    application/x-csh
.csh    text/x-script.csh
.css    application/x-pointplus
.css    text/css
.cxx    text/plain
.dcr    application/x-director
.deepv    application/x-deepv
.def    text/plain
.der    application/x-x509-ca-cert
.dif    video/x-dv
.dir    application/x-director
.dl    video/dl
.dl    video/x-dl
.doc    application/msword
.dot    application/msword
.dp    application/commonground
.drw    application/drafting
.dump    application/octet-stream
.dv    video/x-dv
.dvi    application/x-dvi
.dwf    drawing/x-dwf (old)
.dwf    model/vnd.dwf
.dwg    application/acad
.dwg    image/vnd.dwg
.dwg    image/x-dwg
.dxf    application/dxf
.dxf    image/vnd.dwg
.dxf    image/x-dwg
.dxr    application/x-director
.el    text/x-script.elisp
.elc    application/x-bytecode.elisp (compiled elisp)
.elc    application/x-elc
.env    application/x-envoy
.eps    application/postscript
.es    application/x-esrehber
.etx    text/x-setext
.evy    application/envoy
.evy    application/x-envoy
.exe    application/octet-stream
.f    text/plain
.f    text/x-fortran
.f77    text/x-fortran
.f90    text/plain
.f90    text/x-fortran
.fdf    application/vnd.fdf
.fif    application/fractals
.fif    image/fif
.fli    video/fli
.fli    video/x-fli
.flo    image/florian
.flx    text/vnd.fmi.flexstor
.fmf    video/x-atomic3d-feature
.for    text/plain
.for    text/x-fortran
.fpx    image/vnd.fpx
.fpx    image/vnd.net-fpx
.frl    application/freeloader
.funk    audio/make
.g    text/plain
.g3    image/g3fax
.gif    image/gif
.gl    video/gl
.gl    video/x-gl
.gsd    audio/x-gsm
.gsm    audio/x-gsm
.gsp    application/x-gsp
.gss    application/x-gss
.gtar    application/x-gtar
.gz    application/x-compressed
.gz    application/x-gzip
.gzip    application/x-gzip
.gzip    multipart/x-gzip
.h    text/plain
.h    text/x-h
.hdf    application/x-hdf
.help    application/x-helpfile
.hgl    application/vnd.hp-hpgl
.hh    text/plain
.hh    text/x-h
.hlb    text/x-script
.hlp    application/hlp
.hlp    application/x-helpfile
.hlp    application/x-winhelp
.hpg    application/vnd.hp-hpgl
.hpgl    application/vnd.hp-hpgl
.hqx    application/binhex
.hqx    application/binhex4
.hqx    application/mac-binhex
.hqx    application/mac-binhex40
.hqx    application/x-binhex40
.hqx    application/x-mac-binhex40
.hta    application/hta
.htc    text/x-component
.htm    text/html
.html    text/html
.htmls    text/html
.htt    text/webviewhtml
.htx    text/html
.ice    x-conference/x-cooltalk
.ico    image/x-icon
.idc    text/plain
.ief    image/ief
.iefs    image/ief
.iges    application/iges
.iges    model/iges
.igs    application/iges
.igs    model/iges
.ima    application/x-ima
.imap    application/x-httpd-imap
.inf    application/inf
.ins    application/x-internett-signup
.ip    application/x-ip2
.isu    video/x-isvideo
.it    audio/it
.iv    application/x-inventor
.ivr    i-world/i-vrml
.ivy    application/x-livescreen
.jam    audio/x-jam
.jav    text/plain
.jav    text/x-java-source
.java    text/plain
.java    text/x-java-source
.jcm    application/x-java-commerce
.jfif    image/jpeg
.jfif    image/pjpeg
.jfif-tbnl    image/jpeg
.jpe    image/jpeg
.jpe    image/pjpeg
.jpeg    image/jpeg
.jpeg    image/pjpeg
.jpg    image/jpeg
.jpg    image/pjpeg
.jps    image/x-jps
.js    application/x-javascript
.js    application/javascript
.js    application/ecmascript
.js    text/javascript
.js    text/ecmascript
.jut    image/jutvision
.kar    audio/midi
.kar    music/x-karaoke
.ksh    application/x-ksh
.ksh    text/x-script.ksh
.la    audio/nspaudio
.la    audio/x-nspaudio
.lam    audio/x-liveaudio
.latex    application/x-latex
.lha    application/lha
.lha    application/octet-stream
.lha    application/x-lha
.lhx    application/octet-stream
.list    text/plain
.lma    audio/nspaudio
.lma    audio/x-nspaudio
.log    text/plain
.lsp    application/x-lisp
.lsp    text/x-script.lisp
.lst    text/plain
.lsx    text/x-la-asf
.ltx    application/x-latex
.lzh    application/octet-stream
.lzh    application/x-lzh
.lzx    application/lzx
.lzx    application/octet-stream
.lzx    application/x-lzx
.m    text/plain
.m    text/x-m
.m1v    video/mpeg
.m2a    audio/mpeg
.m2v    video/mpeg
.m3u    audio/x-mpequrl
.man    application/x-troff-man
.map    application/x-navimap
.mar    text/plain
.mbd    application/mbedlet
.mc$    application/x-magic-cap-package-1.0
.mcd    application/mcad
.mcd    application/x-mathcad
.mcf    image/vasa
.mcf    text/mcf
.mcp    application/netmc
.me    application/x-troff-me
.mht    message/rfc822
.mhtml    message/rfc822
.mid    application/x-midi
.mid    audio/midi
.mid    audio/x-mid
.mid    audio/x-midi
.mid    music/crescendo
.mid    x-music/x-midi
.midi    application/x-midi
.midi    audio/midi
.midi    audio/x-mid
.midi    audio/x-midi
.midi    music/crescendo
.midi    x-music/x-midi
.mif    application/x-frame
.mif    application/x-mif
.mime    message/rfc822
.mime    www/mime
.mjf    audio/x-vnd.audioexplosion.mjuicemediafile
.mjpg    video/x-motion-jpeg
.mm    application/base64
.mm    application/x-meme
.mme    application/base64
.mod    audio/mod
.mod    audio/x-mod
.moov    video/quicktime
.mov    video/quicktime
.movie    video/x-sgi-movie
.mp2    audio/mpeg
.mp2    audio/x-mpeg
.mp2    video/mpeg
.mp2    video/x-mpeg
.mp2    video/x-mpeq2a
.mp3    audio/mpeg3
.mp3    audio/x-mpeg-3
.mp3    video/mpeg
.mp3    video/x-mpeg
.mpa    audio/mpeg
.mpa    video/mpeg
.mpc    application/x-project
.mpe    video/mpeg
.mpeg    video/mpeg
.mpg    audio/mpeg
.mpg    video/mpeg
.mpga    audio/mpeg
.mpp    application/vnd.ms-project
.mpt    application/x-project
.mpv    application/x-project
.mpx    application/x-project
.mrc    application/marc
.ms    application/x-troff-ms
.mv    video/x-sgi-movie
.my    audio/make
.mzz    application/x-vnd.audioexplosion.mzz
.nap    image/naplps
.naplps    image/naplps
.nc    application/x-netcdf
.ncm    application/vnd.nokia.configuration-message
.nif    image/x-niff
.niff    image/x-niff
.nix    application/x-mix-transfer
.nsc    application/x-conference
.nvd    application/x-navidoc
.o    application/octet-stream
.oda    application/oda
.omc    application/x-omc
.omcd    application/x-omcdatamaker
.omcr    application/x-omcregerator
.p    text/x-pascal
.p10    application/pkcs10
.p10    application/x-pkcs10
.p12    application/pkcs-12
.p12    application/x-pkcs12
.p7a    application/x-pkcs7-signature
.p7c    application/pkcs7-mime
.p7c    application/x-pkcs7-mime
.p7m    application/pkcs7-mime
.p7m    application/x-pkcs7-mime
.p7r    application/x-pkcs7-certreqresp
.p7s    application/pkcs7-signature
.part    application/pro_eng
.pas    text/pascal
.pbm    image/x-portable-bitmap
.pcl    application/vnd.hp-pcl
.pcl    application/x-pcl
.pct    image/x-pict
.pcx    image/x-pcx
.pdb    chemical/x-pdb
.pdf    application/pdf
.pfunk    audio/make
.pfunk    audio/make.my.funk
.pgm    image/x-portable-graymap
.pgm    image/x-portable-greymap
.pic    image/pict
.pict    image/pict
.pkg    application/x-newton-compatible-pkg
.pko    application/vnd.ms-pki.pko
.pl    text/plain
.pl    text/x-script.perl
.plx    application/x-pixclscript
.pm    image/x-xpixmap
.pm    text/x-script.perl-module
.pm4    application/x-pagemaker
.pm5    application/x-pagemaker
.png    image/png
.pnm    application/x-portable-anymap
.pnm    image/x-portable-anymap
.pot    application/mspowerpoint
.pot    application/vnd.ms-powerpoint
.pov    model/x-pov
.ppa    application/vnd.ms-powerpoint
.ppm    image/x-portable-pixmap
.pps    application/mspowerpoint
.pps    application/vnd.ms-powerpoint
.ppt    application/mspowerpoint
.ppt    application/powerpoint
.ppt    application/vnd.ms-powerpoint
.ppt    application/x-mspowerpoint
.ppz    application/mspowerpoint
.pre    application/x-freelance
.prt    application/pro_eng
.ps    application/postscript
.psd    application/octet-stream
.pvu    paleovu/x-pv
.pwz    application/vnd.ms-powerpoint
.py    text/x-script.phyton
.pyc    application/x-bytecode.python
.qcp    audio/vnd.qcelp
.qd3    x-world/x-3dmf
.qd3d    x-world/x-3dmf
.qif    image/x-quicktime
.qt    video/quicktime
.qtc    video/x-qtc
.qti    image/x-quicktime
.qtif    image/x-quicktime
.ra    audio/x-pn-realaudio
.ra    audio/x-pn-realaudio-plugin
.ra    audio/x-realaudio
.ram    audio/x-pn-realaudio
.ras    application/x-cmu-raster
.ras    image/cmu-raster
.ras    image/x-cmu-raster
.rast    image/cmu-raster
.rexx    text/x-script.rexx
.rf    image/vnd.rn-realflash
.rgb    image/x-rgb
.rm    application/vnd.rn-realmedia
.rm    audio/x-pn-realaudio
.rmi    audio/mid
.rmm    audio/x-pn-realaudio
.rmp    audio/x-pn-realaudio
.rmp    audio/x-pn-realaudio-plugin
.rng    application/ringing-tones
.rng    application/vnd.nokia.ringing-tone
.rnx    application/vnd.rn-realplayer
.roff    application/x-troff
.rp    image/vnd.rn-realpix
.rpm    audio/x-pn-realaudio-plugin
.rt    text/richtext
.rt    text/vnd.rn-realtext
.rtf    application/rtf
.rtf    application/x-rtf
.rtf    text/richtext
.rtx    application/rtf
.rtx    text/richtext
.rv    video/vnd.rn-realvideo
.s    text/x-asm
.s3m    audio/s3m
.saveme    application/octet-stream
.sbk    application/x-tbook
.scm    application/x-lotusscreencam
.scm    text/x-script.guile
.scm    text/x-script.scheme
.scm    video/x-scm
.sdml    text/plain
.sdp    application/sdp
.sdp    application/x-sdp
.sdr    application/sounder
.sea    application/sea
.sea    application/x-sea
.set    application/set
.sgm    text/sgml
.sgm    text/x-sgml
.sgml    text/sgml
.sgml    text/x-sgml
.sh    application/x-bsh
.sh    application/x-sh
.sh    application/x-shar
.sh    text/x-script.sh
.shar    application/x-bsh
.shar    application/x-shar
.shtml    text/html
.shtml    text/x-server-parsed-html
.sid    audio/x-psid
.sit    application/x-sit
.sit    application/x-stuffit
.skd    application/x-koan
.skm    application/x-koan
.skp    application/x-koan
.skt    application/x-koan
.sl    application/x-seelogo
.smi    application/smil
.smil    application/smil
.snd    audio/basic
.snd    audio/x-adpcm
.sol    application/solids
.spc    application/x-pkcs7-certificates
.spc    text/x-speech
.spl    application/futuresplash
.spr    application/x-sprite
.sprite    application/x-sprite
.src    application/x-wais-source
.ssi    text/x-server-parsed-html
.ssm    application/streamingmedia
.sst    application/vnd.ms-pki.certstore
.step    application/step
.stl    application/sla
.stl    application/vnd.ms-pki.stl
.stl    application/x-navistyle
.stp    application/step
.sv4cpio    application/x-sv4cpio
.sv4crc    application/x-sv4crc
.svf    image/vnd.dwg
.svf    image/x-dwg
.svr    application/x-world
.svr    x-world/x-svr
.swf    application/x-shockwave-flash
.t    application/x-troff
.talk    text/x-speech
.tar    application/x-tar
.tbk    application/toolbook
.tbk    application/x-tbook
.tcl    application/x-tcl
.tcl    text/x-script.tcl
.tcsh    text/x-script.tcsh
.tex    application/x-tex
.texi    application/x-texinfo
.texinfo    application/x-texinfo
.text    application/plain
.text    text/plain
.tgz    application/gnutar
.tgz    application/x-compressed
.tif    image/tiff
.tif    image/x-tiff
.tiff    image/tiff
.tiff    image/x-tiff
.tr    application/x-troff
.tsi    audio/tsp-audio
.tsp    application/dsptype
.tsp    audio/tsplayer
.tsv    text/tab-separated-values
.turbot    image/florian
.txt    text/plain
.uil    text/x-uil
.uni    text/uri-list
.unis    text/uri-list
.unv    application/i-deas
.uri    text/uri-list
.uris    text/uri-list
.ustar    application/x-ustar
.ustar    multipart/x-ustar
.uu    application/octet-stream
.uu    text/x-uuencode
.uue    text/x-uuencode
.vcd    application/x-cdlink
.vcs    text/x-vcalendar
.vda    application/vda
.vdo    video/vdo
.vew    application/groupwise
.viv    video/vivo
.viv    video/vnd.vivo
.vivo    video/vivo
.vivo    video/vnd.vivo
.vmd    application/vocaltec-media-desc
.vmf    application/vocaltec-media-file
.voc    audio/voc
.voc    audio/x-voc
.vos    video/vosaic
.vox    audio/voxware
.vqe    audio/x-twinvq-plugin
.vqf    audio/x-twinvq
.vql    audio/x-twinvq-plugin
.vrml    application/x-vrml
.vrml    model/vrml
.vrml    x-world/x-vrml
.vrt    x-world/x-vrt
.vsd    application/x-visio
.vst    application/x-visio
.vsw    application/x-visio
.w60    application/wordperfect6.0
.w61    application/wordperfect6.1
.w6w    application/msword
.wav    audio/wav
.wav    audio/x-wav
.wb1    application/x-qpro
.wbmp    image/vnd.wap.wbmp
.web    application/vnd.xara
.wiz    application/msword
.wk1    application/x-123
.wmf    windows/metafile
.wml    text/vnd.wap.wml
.wmlc    application/vnd.wap.wmlc
.wmls    text/vnd.wap.wmlscript
.wmlsc    application/vnd.wap.wmlscriptc
.word    application/msword
.wp    application/wordperfect
.wp5    application/wordperfect
.wp5    application/wordperfect6.0
.wp6    application/wordperfect
.wpd    application/wordperfect
.wpd    application/x-wpwin
.wq1    application/x-lotus
.wri    application/mswrite
.wri    application/x-wri
.wrl    application/x-world
.wrl    model/vrml
.wrl    x-world/x-vrml
.wrz    model/vrml
.wrz    x-world/x-vrml
.wsc    text/scriplet
.wsrc    application/x-wais-source
.wtk    application/x-wintalk
.xbm    image/x-xbitmap
.xbm    image/x-xbm
.xbm    image/xbm
.xdr    video/x-amt-demorun
.xgz    xgl/drawing
.xif    image/vnd.xiff
.xl    application/excel
.xla    application/excel
.xla    application/x-excel
.xla    application/x-msexcel
.xlb    application/excel
.xlb    application/vnd.ms-excel
.xlb    application/x-excel
.xlc    application/excel
.xlc    application/vnd.ms-excel
.xlc    application/x-excel
.xld    application/excel
.xld    application/x-excel
.xlk    application/excel
.xlk    application/x-excel
.xll    application/excel
.xll    application/vnd.ms-excel
.xll    application/x-excel
.xlm    application/excel
.xlm    application/vnd.ms-excel
.xlm    application/x-excel
.xls    application/excel
.xls    application/vnd.ms-excel
.xls    application/x-excel
.xls    application/x-msexcel
.xlt    application/excel
.xlt    application/x-excel
.xlv    application/excel
.xlv    application/x-excel
.xlw    application/excel
.xlw    application/vnd.ms-excel
.xlw    application/x-excel
.xlw    application/x-msexcel
.xm    audio/xm
.xml    application/xml
.xml    text/xml
.xmz    xgl/movie
.xpix    application/x-vnd.ls-xpix
.xpm    image/x-xpixmap
.xpm    image/xpm
.x-png    image/png
.xsr    video/x-amt-showrun
.xwd    image/x-xwd
.xwd    image/x-xwindowdump
.xyz    chemical/x-pdb
.z    application/x-compress
.z    application/x-compressed
.zip    application/x-compressed
.zip    application/x-zip-compressed
.zip    application/zip
.zip    multipart/x-zip
.zoo    application/octet-stream
.zsh    text/x-script.zsh

سوالی دارید؟ از من بپرسید

سلام چطور میتونم کمکتون بکنم؟