info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

چگونه می توانم از پیام هشدار جاوا اسکریپت در کد زیر استفاده کنم وقتی روی داده های ستون gridview (دکمه) کلیک می کنم؟

ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, this.GetType(), "AlertMessage", "", false);

 

جواب :

یک دکمه تابع js را در رویداد OnClientClick بزنید. 

همانطور که می بینید تابع js delrecord () نامیده می شود

function delrecord() {
  if (confirm("Are you sure want to Delete Record ?")) {
    return true;
  }
  else {
    return false;
  }
}

 

-----------------------

ScriptManager.RegisterStartupScript(
    this,
    typeof(Page),
    "Alert",
    "",
    false);

 


چگونه می توانم از پیام هشدار جاوا اسکریپت در کد زیر استفاده کنم وقتی روی داده های ستون gridview (دکمه) کلیک می کنم؟