info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

نحوه تغییر عنوان صفحه aspx به صورت پویا

سوال : می خواهم عنوانی پیش فرض را برای صفحاتی که عنوان آنها وجود ندارد قرار دهم

جواب : اگر این ASP.NET کلاسیک است (نه MVC) و از MasterPage استفاده می کنید ، می توانید عنوان پیش فرض را در رویداد Page_Load در MasterPage تنظیم کنید:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
   if (string.IsNullOrEmpty(Page.Title))
   {
      Page.Title = ConfigurationManager.AppSettings["DefaultTitle"]; //title saved in web.config
   }
//amertejarat.com
}

 


نحوه تغییر عنوان صفحه aspx به صورت پویا