info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

وسط چین کردن عناصر در css

اگر میخواهید عنصری را  از نظر افقی دقیقا در وسط صفحه قراردهید باید به دو سوال زیر جواب بدید

آیا جزو عناصر Inline  است ؟ اگر نه عرض مشخصی دارد؟

عناصر inline    : عناصری مانند تگ a  یا    دکمه ها       وspan  و...که فقط به اندازه خودشون در صفحه جا اشغال میکنند به طور پیشفرض عناصر inline  هستند .برای وسط چین کردن انها فقط کافیه به تگ پدرشون ویژگی text-alin:center  را بدهیم .

عناصری که مقدار display  آنها inline  نیست و عرض مشخصی دارند را میتوان با ویژگی های زیر وسط چین کرد:

 margin-right:auto;

 margin-laft:auto;

ولی اگر عنصر inline  نبود و عرض مشخصی نداشت کمی کار سخت تر میشود :

display: table;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;

 

حالا به کد زیر دقت کنید و سپس خروجی ان را ببینید

 
    عامر تجارت خلیج فارس
    


inline tag
عصر با عرض مشخص
عنصر بدون عرض مشخص

 


وسط چین کردن عناصر در css