info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

قوانین جدید فالو اینستاگرام 2020

برای اکانت های زیر پنج ماه اکانت های جدید در هر ساعت شما مجاز به 20 نفر فالو هستید 

در روز 100 تا 150 نفر فالو 

برای اکانت های بالای 5 ماه در ساعت 50 نفر و در روز 150 تا 200 نفر فالو مجاز میباشد 


 قوانین جدید فالو اینستاگرام 2020