info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

نمایش پیغام خطا هنگام انتخاب RadioButton

به طور مثال داخل جدول چند RadioButton داریم 

با کلیک بر روی دکمه ارسال ، تمام RadioButtons های داخل جدول با استفاده از Tag اجرا می شوند.
سپس با استفاده از حلقه FOR ، هر RadioButton بررسی می شود که آیا انتخاب شده است یا خیر.
اگر RadioButton انتخاب نشده باشد ، سپس اعتبار سنجی موفقیت آمیز است ، یک پیام خطا با استفاده از JavaScript نمایش داده می شود.

 


نمایش پیغام خطا هنگام انتخاب RadioButton


مطالب آموزشی عامرتجارت خلیج فارس

تمامی مطالب به صورت دسته بندی شده برای مشتریان عزیزمان و همچنین همکاران و دانشجویان میباشد