info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

نمایش پیغام خطا هنگام انتخاب RadioButton

به طور مثال داخل جدول چند RadioButton داریم 

با کلیک بر روی دکمه ارسال ، تمام RadioButtons های داخل جدول با استفاده از Tag اجرا می شوند.
سپس با استفاده از حلقه FOR ، هر RadioButton بررسی می شود که آیا انتخاب شده است یا خیر.
اگر RadioButton انتخاب نشده باشد ، سپس اعتبار سنجی موفقیت آمیز است ، یک پیام خطا با استفاده از JavaScript نمایش داده می شود.

 


نمایش پیغام خطا هنگام انتخاب RadioButton