info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

نحوه دریافت آدرس IP از کاربر وارد شده در c #

سوال : می خواهم آدرس IP کاربری را که وارد وب سایت من شده است دریافت کنم

کد زیر درست اجرا نمیشه !!!!

public static string getclientIP()
 {
   string result = string.Empty;
   string ip = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
   if (!string.IsNullOrEmpty(ip))
   {
     string[] ipRange = ip.Split(',');
     int le = ipRange.Length - 1;
     result = ipRange[0];
   }
   else
   {
     result = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"];
   }

   return result;
 }

جواب: 

use this dll
using System.Net;
 

public string GetIP()
  {
    string strHostName = "";
    strHostName = System.Net.Dns.GetHostName();

    IPHostEntry ipEntry = System.Net.Dns.GetHostEntry(strHostName);

    IPAddress[] addr = ipEntry.AddressList;

    return addr[addr.Length-1].ToString();

  }

 


نحوه دریافت آدرس IP از کاربر وارد شده در c #