info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

نحوه تغییر نام فایل در asp

هیچ تابع "تغییر نام" در کلاس های C # وجود ندارد. آنچه شما باید انجام دهید استفاده از روش File.Move () است

string fileNameOld = fileName;
string fileNameNew = /* insert your new name code here */

string pathFileOld = /* path to old file */
string pathFileNew = /* path to new file */

try {
	if ((File.Exists(pathFileOld) && (!FileExists(pathFileNew)) {
		File.Move(pathFileOld, pathFileNew);
	} else {
		// message: either old file does not exist
		// message: or new file path already exists
	}
} catch(Exception ex) {
	// message: Error + ex.Message
//amertejarat.com
}

 


نحوه تغییر نام فایل در asp