info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

مکان علامت لیست ها

در لیست ها هر آیتم شماره یا علامتی دارد ما با css   میتوانیم جای اونها را تعیین کنیم که از نظر ظاهری داخل تگ li  باشند یا خارج از آن . این ویژگی list-style-position  نام دارد . با دو مقدار inside  که به معنی داخلی است و outside که به معنی خارجی است.به کد و خروجی زیر دقت کنید.    
  
 • لیست نامرتب
 • لیست نامرتب
 • لیست نامرتب
 • لیست نامرتب
 • لیست نامرتب
 • لیست نامرتب
 1. لیست مرتب
 2. لیست مرتب
 3. لیست مرتب
 1. لیست مرتب
 2. لیست مرتب
 3. لیست مرتب
طراحی سایت

 


مکان علامت لیست ها