info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

حل مشکل سرریز مطلب با css ویژگی overflow

ویژگی overflow

وقتی محتوای که داخل عنصر ریختیم به فضای بیشتری نیاز داشت ،چه اتفاقی بیوفتد .ویژگی over-flow  را داریم با چهار مقدار :

Visible   یعنی هیچ اتفاق خاصی نیوفتد و محتوا نشان داده شود حتی اگر از عنصر خارج شدند

hidden  یعنی محتوای اضافه مخفی شود و دیده نشود

Scroll   یعنی عنصر اسکرول بخورد و با جابه جایی نوار اسکرول بقیه محتوا نشان داده شود

Auto  به عنصر میگوید اگر لازم بود از اسکرول استفاده کن اگر نه استفاده نکن . کد زیر و خروجی آن را ببینید.   عامرتجارت خلیج فارس
    
  


  
Visible یعنی هیچ اتفاق خاصی نیوفتد و محتوا نشان داده شود حتی اگر از عنصر خارج شدند
hidden یعنی محتوای اضافه مخفی شود و دیده نشود
Scroll یعنی عنصر اسکرول بخورد و با جابه جایی نوار اسکرول بقیه محتوا نشان داده شود

 


حل مشکل سرریز مطلب با css ویژگی overflow