info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

رویداد SelectedIndexChanged از dropDownList با استفاده از پانل به روزرسانی و جی کوئری کار نمی کند

سوال: مشکل این است که وقتی CssClass DropDownSlide را در DropDownList SelectedindexChanged قرار می دهم کار نمی کند. توجه داشته باشید DropDownSlid جی کوئری است.


              
 
                Choose one
                Admin
                Doctor
                Nurse
              
  
            

 

جواب: 

__doPostBack ('<<٪ # DrpEmployeeType.ClientID٪>'، '')

اکنون با اضافه کردن این کد در جی کوئری می توانید postback ارسال کنید.
 


رویداد SelectedIndexChanged از dropDownList با استفاده از پانل به روزرسانی و جی کوئری کار نمی کند