info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

نمونه کد C # FileInfo

دریافت نام پرونده
ویژگی FileName فقط بخشی از نام پرونده را در مسیر کامل یک پرونده برمی گرداند. قطعه کد زیر نام پرونده را برمی گرداند.

string justFileName = fi.Name;  
Console.WriteLine("File Name: {0}", justFileName);

گرفتن پسوند فایل

string extn = fi.Extension;   
Console.WriteLine("File Extension: {0}", extn);

نام دایرکتوری یک پرونده را دریافت کنید
ویژگی DirectoryName نام دایرکتوری پرونده را برمی گرداند. قطعه کد زیر فهرست دایرکتوری پرونده را برمی گرداند.

string directoryName = fi.DirectoryName;  
Console.WriteLine("Directory Name: {0}", directoryName);

بررسی کنید که آیا پرونده وجود دارد یا خیر

bool exists = fi.Exists;

اندازه فایل

// Get file size  
long size = fi.Length;  
Console.WriteLine("File Size in Bytes: {0}", size);

بررسی کنید که آیا پرونده فقط خواندنی است یا خیر

// File ReadOnly ?   
bool IsReadOnly = fi.IsReadOnly;   
Console.WriteLine("Is ReadOnly: {0}", IsReadOnly);

زمان فایل

// Creation, last access, and last write time   
DateTime creationTime = fi.CreationTime;   
Console.WriteLine("Creation time: {0}", creationTime);

 


نمونه کد C # FileInfo