info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

نحوه ایجاد لیست در C #

لیست مجموعه ای از مواردی است که به وسیله فهرست می توان به آنها دسترسی پیدا کرد و امکان جستجو ، مرتب سازی و دستکاری موارد لیست را فراهم می کند.

کلاس List تعریف شده در System.Collections.Generic namespace یک کلاس عمومی است و می تواند انواع داده ها را برای ایجاد یک لیست ذخیره کند. قبل از استفاده از کلاس List در کد خود ، باید  System.Collections.Generic را با استفاده از خط زیر وارد کنید.

using System.Collections.Generic; 

ایجاد لیست
سازنده کلاس List یک نوع داده اصلی را می گیرد. نوع داده می تواند از هر نوع داده دات نت باشد.

قطعه کد زیر لیستی از انواع رشته ایجاد می کند.

List AuthorList = new List();

قطعه کد زیر مواردی را به لیست اضافه می کند.

AuthorList.Add("a");  
AuthorList.Add("s");  
AuthorList.Add("d");  
AuthorList.Add("f");  
AuthorList.Add("g");  

روش دیگر ...

// amertejarat.com
string[] authors = { "a", "s",  
            "d", "f" };  
List authorsRange = new List(authors);

قطعه کد زیر لیستی از نوع عدد صحیح ایجاد می کند

List AgeList = new List();

روش دیگر ... 

AgeList.Add(35);  
AgeList.Add(25);  
AgeList.Add(29);  
AgeList.Add(21);  
AgeList.Add(84); 

ما همچنین می توانیم اندازه یک لیست را محدود کنیم. قطعه کد زیر لیستی را ایجاد می کند که نوع کلید در آن شناور باشد و تعداد کل اقلام موجود در آن 3 است.
 

List PriceList = new List(3); 

قطعه کد زیر مواردی را به لیست اضافه می کند

PriceList.Add(3.25f);  
PriceList.Add(2.76f);  
PriceList.Add(1.15f); 

 


نحوه ایجاد لیست در C #