info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

گرد کردن گوشه ها در css ویژگی border-radiuse

ویژگی border-radius

برای گرد کردن لبه های عنصر از ویژگی border-radius   استفاده میکنیم .مقدار اون میتونه برحسب px   یا % باشد. و اگر یک عدد مقابلش بنویسید اون به چهار گوشه اعمال میشود.

border-radius:50px;

ویژگی های  border-left-radius     ، border-right-radius     ، border-top-radius     ، border-buttom-radius     

هم به  ترتیب لبه سمت چپ ، راست ، بالا و پایین را گرد میکند .

برای خلاصه تر نوشتن اون از ویژگی border-radius  را با چهار عدد مقابلش استفاده کنید.

border-radius: 158px 78px 40px 50px;

که عدد اول همان مقدار     border-top-radius و عدد دوم همان       border-right-radius              و عدد سوم همان     border- buttom -radius               و عدد چهارم همان     border-left-radius             است

کد زیر و خروجی او رو ببینید .من این مقدار را روی یک عکس پیاده کردم .   amertejarat.com
    


    


 


گرد کردن گوشه ها در css ویژگی border-radiuse