info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

vmware workstation and hyper-v are not compatible

اگر هنگام نصب و استارت VMware با پیام vmware workstation and hyper-v are not compatible روبه رو شدید 

کافیت وارد استارت شوید 

CMD را تایپ کنید 

راست کلیک کنید و با run admin باز کنید

سپس bcdedit /set hypervisorlaunchtype off را تایپ کنید 

سیستم را ریست کنید 

خوووب  دیگهههه درست شد :)


vmware workstation and hyper-v are not compatible