• در هنگام زلزله چه باید کرد؟
    مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

    در هنگام زلزله چه باید کرد؟

    زلزله یک اتفاق طبیعی است اما به علت ترس و وحشت امکان دارد اتفاق های جبران ناپذیری رخ دهد.

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

زلزله یک اتفاق طبیعی است اما به علت ترس و وحشت امکان دارد اتفاق های جبران ناپذیری رخ دهد.