• معما کوتاه
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  معما کوتاه

  پدر و مادرهای علی سه پسر دارند: محممد، حسین و نام پسر سوم چیست؟ جواب: دیوید

 • معما ساده
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  معما ساده

  آن چیست که قبل از استفاده باید شکسته شود ؟ - تخم مرغ آن چیست که جوانه قدش بلنده پیر که میشه کوتاه میشه ؟ - شمع

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

پدر و مادرهای علی سه پسر دارند: محممد، حسین و نام پسر سوم چیست؟ جواب: دیوید

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

آن چیست که قبل از استفاده باید شکسته شود ؟ - تخم مرغ آن چیست که جوانه قدش بلنده پیر که میشه کوتاه میشه ؟ - شمع