• جوک بی مزه
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  جوک بی مزه

  بزرگترین دلخوشی خانومت این بود که شوهراشون صبح میرن شب میان  که کورونا اونم گرفت 

 • جوک زلزله
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  جوک زلزله

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

بزرگترین دلخوشی خانومت این بود که شوهراشون صبح میرن شب میان  که کورونا اونم گرفت 

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس