قوانین و مقررات عامرتجارت خلیج فارس

قوانین و مقررات عامرتجارت خلیج فارس چیه ؟

قانون

روال به این صورت میباشد که شما هنگامه سفارش 10% از هزینه را پرداخت میکنید - در صورتی که ما نتوانیم نیاز شما را برطرف کنیم هزینه برگردانده میشود
در صورتی که در زمان تعیین شده به شما تحویل ندهیم هزینه برگردانده میشود
در صورتی که شما هنگام طراحی منصرف شوید هیچ هزینه ای برگردانده نمیشود
در صورتی که همکارانه ما پروژه را کامل به شما تحویل ندهند و نارضایتی از همکارانه ما به وجود بیاید هزینه برگردانده میشود
در صورتی که به صورت اقساط پرداخت میشود هزینه باید در زمان تایین شده چک پاس شود در غیر این صورت هزینه های قبلی برگردانده نمیشود و سفارش شما غیر فعال میشود و جریمه تایین میشود
در صورتی که پاسخ گوی ما نباشید و دیر جواب دهید زمان تایین شده افزایش پیدا میکند
در صورتی که هنگام سفارش ایده یا امکاناتی اضافه یا کم کنید قیمت تغییر خواهد کرد