ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ با معنی

ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ

افرادی كه به خاطر نادانی هیچ نصیحتی را قبول نمی‌كنند.

 

برخی افراد هستند که هیچ نصیحتی , صحبتی در سره آن ها فرو نمیرود و از نادانی هیچ چیزی را قبول نمیکنند 

ضرب المثل ایرانی داریم که از قدیم میگفتند : نرود میخ آهنین در سنگ 

یعنی تو کله تو هیچی نمیره !!


ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ با معنی