• تاریخچه شهر تهران
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  تاریخچه شهر تهران

  تهران یا طهرن  پایتخت ایران است. تهران با جمعیتی در حدود 8/7 میلیون نفر در این شهر ، پرجمعیت ترین شهر ایران و آسیای غربی  و دارای سومین کلان شهر بزرگ در خاورمیانه

 • تاریخچه هفت سین
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  تاریخچه هفت سین

  هفت سین  مجموعه ای از هفت ماده نمادین است که نام آنها با حرف "س" شروع می شود که با عنوان "دیده می شود" 

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

تهران یا طهرن  پایتخت ایران است. تهران با جمعیتی در حدود 8/7 میلیون نفر در این شهر ، پرجمعیت ترین شهر ایران و آسیای غربی  و دارای سومین کلان شهر بزرگ در خاورمیانه

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

هفت سین  مجموعه ای از هفت ماده نمادین است که نام آنها با حرف "س" شروع می شود که با عنوان "دیده می شود"